Literárně - dramatický obor

V literárně dramatickém oboru žák rozvíjí svou kreativitu, dochází tu k hlubšímu sebepoznání, které mu pomáhá objevovat svět a pomáhá mu umět v něm žít.

Aby se žák dobře vyvíjel, musí si porozumět s ostatními a dokázat s nimi spolupracovat. V dramatické výchově vstupuje žák do určitých rolí, tím se vžívá do myšlení druhých, získává schopnost je vnímat a pochopit jejich jednání. Dramatická hra je kolektivní a žák se naučí týmové práci, získá pocit zodpovědnosti k druhým, na spolupráci a souhře je závislý výsledek, každý je důležitý a musí být akceptován. Ve hře „v roli“ žák rozvíjí komunikativní dovednosti, a to v celé šíři, nejen ve složce verbální i neverbální, ale i v pohybu a v celém komplexním výrazu. Naučí se vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory, ale učí se i naslouchat druhým. Naučí se plynuleji a srozumitelněji mluvit, rozšíří si slovní zásobu. Zkoordinuje své pohyby, mimiku, gestikulaci, naučí se správnému držení těla. Při dramatické hře dochází k rozvoji fantazie, tvořivosti, rozvíjí se i schopnost kritického myšlení, dochází k obohacení citů, ale i k jejich ovládání (sebekontrole), na základě vystupování získá žák pocit jistoty, sebeuspokojení, radosti z úspěchu, na základě určitých her a cvičení se lépe pozná a porozumí sobě i ostatním, při tvorbě vhodně zvoleného představení rozvíjí estetické cítění, získá kladný vztah k literatuře, k dramatickému umění, rozšíří své znalosti z oblasti kultury.

Průběh studia:

Žáci mohou navštěvovat přípravnou dramatickou výchovu , která je určena pro děti od pěti do šesti let a jsou přijímáni na základě vstupního pohovoru a přednesu krátkého textu, při kterém se ověřuje především srozumitelná mluva bez výslovnostních vad a zájem o studium dramatického oboru.

Přípravná dramatická výchova

Žák se prostřednictvím společné dramatické hry učí vnímat ostatní, naslouchat jim, reagovat na ně, učí se rozvíjet své rytmické cítění, pohybové schopnosti a mluvní dovednosti, zvládne jednoduchá pravidla hry a aktivně se do ní zapojí.

Výuka přípravného studia probíhá 1x týdně 45 minut v malých skupinách (max. 10 žáků).

Žáci, kteří jsou starší sedmi let, jdou přímo do prvního ročníku základního studia a jsou přijímáni na základě vstupního pohovoru.

Následuje I.stupeň základního studia (1.- 7.ročník), kde se vyučují tyto předměty:

 • Dramatická průprava (1.-3.ročník) - žáci zvládají pravidla jednoduché kolektivní hry, účastní se společné dramatické hry, dokáží napsat jednoduchý příběh.
 • Základy dramatické tvořivosti (4.-7.ročník) -žáci dokáží vytvořit jednoduchou vypointovanou scénku, ovládají orientaci v prostoru.
 • Přednes (4.-7.ročník) - žáci jsou schopni na základě svých znalostí a zkušeností přirozeně a s pochopením a s osobitým zaujetím interpretovat text.
 • Práce v souboru (7.ročník) - žáci se učí pochopit divadelní hru a na základě toho zvládnou svoji hereckou roli.

  Výuka probíhá 1x týdně 90 minut v malých skupinách (max. 10 žáků).

  Po absolvování I. stupně základního studia plynule navazuje

  II. stupeň základního studia (1.- 4.ročník), kde se vyučují tyto předměty:

  Výuka probíhá 1x týdně 90 minut v malých skupinách (max. 10 žáků).

   • Základy dramatické tvorby- žáci zvládají přednést stylizovaný projev v určitém stylu, realizují scénku s vlastním námětem, zvládají napsat drobný literární útvar.
   • Individuální interpretace textu-žáci zvládnou s osobitým projevem svůj výstup.

 

Žáci se zdokonalují v dramatických dovednostech. Důraz je kladen na osobitost projevu. Žáci připravují samostatná vystoupení, účastní se mnoha soutěží, moderují pořady a také každoročně realizují předvánoční představení společně s Hudebním oborem školy v Divadle Karla Pippicha.

Jak se přihlásit ?

Využijte naší elektronické přihlášky:

Přihlásit se