Pro zájemce o studium

Kritéria přijímacího řízení:

Hudební obor: zpěv jednoduché písně, sluchová analýza, vytleskání jednoduchého rytmického cvičení

Výtvarný obor: žák přinese své domácí výtvarné práce

Literárně - dramatický obor: Přednes krátkého textu, při kterém se ověřuje především srozumitelná mluva bez výslovnostních vad a zájem o studium dramatického oboru.

Taneční obor: fyzické dispozice, vytleskávání rytmu, improvizace-pohybové stvárňování neznámé hudby

 

V případě, že se nedostavíte k přijímacímu pohovoru bez řádné omluvy, nebude vaše přihláška akceptována.

 

 • Ke studiu v naší škole jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek.

 • Studijní zaměření jsou realizována v I. stupni základního vzdělání (7 ročníků) a II. stupni základního vzdělávání (4 ročníky).

 • Prvnímu stupni předchází dvouleté přípravné studium, které mohou děti navštěvovat od 5 let svého věku.

 • Děti mohou být přijaty do druhého ročníku přípravného studia, i když neabsolvovaly jeho první ročník.

 • Do prvního ročníku I. stupně jsou přijímáni žáci od 7 let věku.

 • Do prvního ročníku II. stupně jsou přijímáni žáci od 14 let věku.

 • Čtrnáctiletí a starší žáci, kteří neabsolvovali I. stupeň, mohou absolvovat jednoroční přípravné studium pro II. stupeň. Tito žáci plní v průběhu studia II. stupně výstupy I. stupně základního studia.

 • V Hudebním oboru se předmět Praxe v souboru realizuje formou komorní hry, hry v souboru nebo formou práce v pěveckých souborech. Na škole působí tyto soubory: Smyčcový soubor, Soubor zobcových fléten, Taneční a dechový orchestr, Vokální soubor, Akordeonový soubor, pěvecký sbor Fiori Cantanti, Kytarový soubor a hudebně – dramatický soubor Čarovná strunka.

 • Žák studující více studijních zaměření hudebního oboru, současně nebo následně, absolvuje povinný pětiletý předmět Hudební nauka pouze jedenkrát a je mu automaticky započten pro všechna studijní zaměření hudebního oboru, která studuje.

 • Žák studující více studijních zaměření hudebního oboru, současně nebo následně, absolvuje povinný předmět Praxe v souboru pouze jedenkrát a je mu automaticky započten pro všechna studijní zaměření hudebního oboru, která studuje, pokud předseda příslušné předmětové komise neurčí jinak.

 • Studium pro dospělé se realizuje dle individuálních ročních plánů, které schvaluje ředitel školy. Trvá maximálně 4 roky. Je určeno pro žáky od 18 let věku.